مطالب توسط rayikait

بررسی نتایج فناوری کمک باروری در بیماران کانندید تخمک اهدایی و ارتباط آن با ویژگییهای فرد گیرنده ودهنده

مرضیه آفا حسینی –اشرف آل یایسین –لیلی صفدریان- لادن کاشانی . بررسی نتایج فناوری کمک باروری در بیماران کانندید تخمک اهدایی و ارتباط آن با ویژگییهای فرد گیرنده ودهنده. مجله دانشکده پزشکی سال ۶۵٫ مرداد ۱۳۸۶٫ شماره بهمن.ص۵۵-۶۱

بررسی میزان موفقیت حاملگی در دو روش نزدیکی زمان بندی شده و تلقیح داخل رحمی اسپرم در بیمران آمنوره هاپوتالامیک

طاهره افتخار-شیرین قاضی زاده-لادن کاشانی-مریم باقری. بررسی میزان موفقیت حاملگی در دو روش نزدیکی زمان بندی شده و تلقیح داخل رحمی اسپرم در بیمران آمنوره هاپوتالامیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ناباروری ولیعصر. فصلنامه باروری و ناباروری/بهار ۱۳۸۴٫صفحه ۱۷۶-۱۷۱

مروری سیستماتیک بر فرآوردهای دارویی گیاهی جهت درمان علایم منوپوز.فصلنامه گیاهان دارویی

لادن کاشانی و همکاران: مروری سیستماتیک بر فرآوردهای دارویی گیاهی جهت درمان علایم منوپوز.فصلنامه گیاهان دارویی. سال سوم. شماره ۱۱٫صفحه ۱۳-۱٫ ۱۳۸۳٫