نازايي

تعريف:زوجيني كه بعد از يكسال نزديكي بدون جلوگيري قادر به باروري نميباشند بايد ارزيابي شوند. در بيماراني كه عادت ماهانه منظم ندارند و يا سن بالاي ۳۵ سال دارند بررسي زودتر آغاز ميشود. در صورتي كه زوجين هرگونه نگراني در مورد باروري خود دارند بايد زودتر مراجعه پزشكي داشته باشند.

ارزيابي آقايان:پزشك از وضعيت سلامت عمومي و فعاليت جنسي سوال ميكند، اولين آزمايش آقايان آناليز اسپرم ميباشد كه تعداد اسپرم و سلامت آنان را نشان ميدهد.در موارد لزوم سونوگرافي و آزمايشات هورموني نيز درخواست ميشود.

ارزيابي بانوان: وضيت سلامت عمومي، عادت ماهانه و فعاليت جنسي مهم هستند.عموما سه دسته بررسي در خانم ها انجام ميشود:

  1. آزمايشات خوني كه سطح هورمونها را مي سنجد
  2. اثبات تخمك گذاري: تست هاي مختلفي جهت اثبات تخمك گذاري وجود دارد، در تخمك گذاري تخمك آزاد شده از تخمدان وارد لوله رحمي ميشود، لازمه حاملگي داشتن تخمك گذاري است

برسي لوله هاي رحمي: روش هاي هستند كه مشكلات رحم و لوله هاي رحمي را تشخيص ميدهند كه شايع ترين آنها هيستروسالپينگوگرافي (HSG) ميباشد. اين روش بسته بودن لوله هاي رحمي و رحم غير طبيعي مثلا رحم دو شاخ و رحم سپتوم دار را تشخيص ميدهند